Om materialet

SATS

Om kartleggingen
SATS er en systematisk observasjon av barns språk ved 2-års konsultasjonen på helsestasjonen. Kartleggingen utføres av helsesykepleier og skal gi grunnlag for en faglig vurdering av barnets språkutvikling på dette alderstrinnet.
SATS- materialet består av 10 kjente leker, et kartleggingsskjema og et spørreskjema til foreldrene. I tillegg er det utarbeidet en håndbok for helsesykepleier.
SATS er anbefalt brukt på 2-årskonsultasjonene i ”Nasjonale faglige retningslinjer” utgitt av Helsedirektoratet, ”Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn” IS- 1235.


Om håndboken

Håndboken forutsettes lest før kartlegging av barna. Den omfatter teoretisk bakgrunnsstoff for utvikling av SATS, veiledning om hvordan kartleggingen gjennomføres og hvordan resultatene tolkes. I tillegg gir den informasjon om eventuelle tiltak som kan gjennomføres i etterkant av kartleggingen.


Om observasjonsmaterialet

SATS består av 10 kjente leker i miniatyrutgave. De ulike lekeaktiviteter som barna blir bedt om å delta i, representerer bestemte nivåer i språkutviklingen. I samtale med barna om disse lekene synliggjøres/avdekkes gjerne noen viktige aspekter
ved barnets språkkompetanse.
Lekene som benyttes kan kjøpes i de fleste lekebutikker. De er omtalt og avbildet i Håndboken.

 

Om kartleggingsskjema
Kartleggingsskjemaet beskriver de ulike lekeaktivitetene barnet blir invitert til å delta i. Helsesykepleier noterer barnets svar/handling på skjema og kan, sammen med foreldrenes vurdering, danne grunnlag for en god vurdering av barnets språkforståelse.


Om spørreskjema til foreldre - mor- / far-skjema

Spørreskjemaet til foreldrene sendes gjerne ut til foreldrene sammen med innkallingen til 2-års konsultasjonen. Dette vil rette foreldrenes fokus på barnets språkutvikling og gi informasjon som kan benyttes som et utgangspunkt for samtale på helsestasjonen og eventuelt danne grunnlag for videre oppfølging.


SPRÅK 4

Om kartleggingen
SPRÅK 4 er en systematisk språkkartlegging utviklet for bruk på 4-års konsultasjonen på helsestasjonen. Materialet består av en billedfolder, en veiledning og kartleggingsskjema.
Observasjonen utføres av helsesykepleier og skal gi grunnlag for en faglig vurdering av barnets språkkompetanse og behov for eventuelle tiltak.
SPRÅK 4 bygger på fagkunnskap om barns språkutvikling og kunnskapen om hvor viktig det er å finne barna som har behov for hjelp med språket så tidlig som mulig.
SPRÅK 4 er anbefalt brukt på 4-årskonsultasjonene i ”Nasjonale faglige retningslinjer” utgitt av Helsedirektoratet, ”Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn” IS- 1235.

Om brukerveiledningen
Brukerveiledningens innhold er grunnlagskunnskap for helsesykepleier før kartlegging av barna. Den gir en faglig bakgrunn for utvikling av materialet og veiledning i gjennomføring av kartleggingen. Videre gis en innføring i kjennetegn ved 4-åringens språk, hvordan resultatene kan tolkes, brukes, formidles og ved behov følges opp.

Om billedfolderen
Billedfolderen innholder fargeillustrasjoner fra barns daglige liv med situasjoner som vil være kjent for barna uavhengig av morsmål.
Folderens forside viser to dører som barnet kan åpne, noe som kan stimulere barnas nysgjerrighet og aktive deltakelse.
Bildene har mange detaljer, og viser barn i flere aktiviteter. Bildene på folderen skal danne utgangspunkt for felles oppmerksomhet og kommunikasjon mellom fireåringen og helsesykepleier.

Om kartleggingsskjema
Kartleggingsskjemaet inneholder språkoppgaver som stilles direkte til barnet. Oppgavene er relatert til illustrasjonene på billedfolderen, og omhandler primært tre sentrale områder i barns språkutvikling.
• Innhold representerer barnets språkforståelse
• Form relateres til hvordan ord uttales, bøyes og settes sammen
• Bruk viser til hvordan språket anvendes i ulike situasjoner
Resultatene av observasjonen danner grunnlag for eventuell videre oppfølging i samarbeid med foreldrene.

 


Veiledningsmateriale i støtte til barns språkutvikling

To veiledningsfoldere
Det er utviklet to foldere med tema ”foreldrestøtte til barnets språk”. De er tenkt
brukt på helsestasjoner og i barnehager i aktivt samarbeid med foreldrene.

Snakk med meg” har som mål å få fram foreldrenes betydning for barnets språkutvikling i samtalene i de mange daglige aktiviteter.

”Språk i utvikling” er ment som hjelp i bevisstgjøring om hvorfor tiltak kan være viktig, hva kan foreldre gjøre, når kan de gjøre det og hvordan kan de gjøre det.


Invitasjon til 2- og 4-årskonsultasjonene
Invitasjonene er laget for å gjøre både foreldre og barn kjent med hva som kommer til å skje på helsestasjonen. For mange kan det være en god forberedelse for å få et godt utbytte av konsultasjonen.

Invitasjon til 2-årskonsultasjonen
Informasjon til om hva som skjer på konsultasjonen. Sendes med innkallingen

Invitasjon til 4-årskonsultasjonen
Informasjon om hva som skjer på konsultasjonen. Sendes med innkallingen